Algemene Voorwaarden

van:

Hoogendam Interiors B.V.
Venturistraat 2
6718 XW EDE

Nederland

Inschrijfnummer K.v.K.: 66349826

(AS 134C-20)

Artikel 1: Toepasselijkheid - definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons, inclusief maar niet beperkt tot het aanbod via onze webshop, en op al onze overeenkomsten van koop/verkoop die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op na- of deelbestellingen.
 5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke kopers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
  1. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
  2. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
  3. zaken: zowel houdbare als bederfelijke zaken;
  4. houdbare zaken: voedsel- of overige producten met een lange/zonder houdbaarheidstermijn;
  5. bederfelijke zaken: verse voedselproducten of overige producten die in een relatief korte tijd in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan.

Artikel 2: Aanbod - prijzen.

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen..
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs..
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen en/of termijnen hieraan aanpassen..
 4. Ons aanbod en onze prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen..
 5. Aan u getoonde of verstrekte monsters en modellen, opgaven van gewichten, inhoud, volume en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen..
 6. Onze in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden..
 7. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door - bijvoorbeeld - kortingsacties geven u geen recht op een prijsvermindering..
 8. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen en wijzigingen in de prijzen van benodigde ingrediënten/grondstoffen/materialen..
 9. Bent u een consument en betreft het een prijswijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd. 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  1. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
  nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij - zonder uw bezwaar - met de uitvoering van de bestelling of afspraken zijn begonnen.

Artikel 4: Inschakelen van derden

Wij mogen leveringen door derden laten verrichten.

Artikel 5: Verplichtingen - informatie

 1. U zorgt ervoor dat u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig aan ons verstrekt. U garandeert dat deze informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 2. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 4. U mag de aan u geleverde zaken alleen doorverkopen in de originele - van ons of onze toeleverancier afkomstige - verpakking. U mag geen wijzigingen aan de originele verpakking aanbrengen en u moet beschadiging voorkomen.
 5. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 6. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

Artikel 6: Levering - termijnen

 1. Wij spannen ons in de leveringen tijdig uit te voeren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Een termijn gaat in nadat wij alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van u hebben ontvangen. Bij vertragingen wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 3. Wij mogen in delen leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 4. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken ons pand/terrein verlaten of wij u informeren dat u de zaken kunt afhalen.
 5. Verzending of transport van de zaken is voor uw rekening en risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de verzending/het transport.
 6. Bent u een consument? Dan gaat het risico voor de zaken op u over zodra u of een door u aangewezen derde de zaken ontvangt. Wijst u zelf een vervoerder aan? Dan gaat het risico op u over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor uw rekening.
 7. Wij mogen de houdbare zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij deze zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren of u de zaken niet afhaalt en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u de zaken alsnog afhaalt of ons de gelegenheid geeft alsnog te leveren.
 8. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw afnameverplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring -geheel/gedeeltelijk ontbinden en de houdbare zaken aan derden verkopen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op een vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht om alsnog nakoming van u te vragen.
 9. Als wij bestelde bederfelijke zaken niet op de overeengekomen wijze aan u kunnen leveren of u deze zaken niet afhaalt, bent u per direct in verzuim. Ter beperking van de schade mogen wij deze zaken dan direct aan derden verkopen. Slagen wij niet in een tijdige verkoop, dan mogen wij de bederfelijke zaken vernietigen. Bij verkoop/vernietiging mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - geheel/gedeeltelijk ontbinden, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op een vergoeding van onze kosten, schade en winstderving.

Artikel 7: Emballage

 1. Emballage die bedoeld is om meerdere keren te gebruiken, blijft ons eigendom. U mag deze emballage niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze bedoeld is.
 2. Wij bepalen of u de emballage aan ons retourneert of dat wij deze bij u ophalen en voor wiens rekening het ophalen geschiedt.
 3. Wij mogen voor de emballage een vergoeding (statiegeld) aan u berekenen. Als u de emballage binnen de overeengekomen termijn franco aan ons retourneert, nemen wij de emballage weer terug. Wij betalen de vergoeding aan u terug of verrekenen deze met de vergoeding voor de emballage van een volgende levering. Hierbij mogen wij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Is de emballage beschadigd, incompleet of helemaal stuk? Dan bent u aansprakelijk voor deze schade en vervalt uw recht op terugbetaling van de vergoeding. Valt de schade hoger uit dan de in rekening gebrachte vergoeding? Dan hoeven wij de emballage niet terug te nemen en mogen wij deze tegen kostprijs - verminderd met de door u betaalde vergoeding - bij u in rekening brengen.
 5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mogen wij bij u achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor uw rekening.

Artikel 8: Klachten - retourzendingen

 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons.
 2. Klachten over bederfelijke zaken meldt u binnen 24 uur na levering.
 3. Meldt u voornoemde klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
 4. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de toepasselijke garantie- of houdbaarheidstermijn - schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico. Wordt er geen houdbaarheidstermijn op/bij de bederfelijke zaken vermeld en komen wij geen houdbaarheidstermijn overeen? Dan geldt de in de branche voor deze zaken gebruikelijke houdbaarheidstermijn.
 5. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie- of houdbaarheidstermijn.
 6. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 7. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 8. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
 9. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en - indien mogelijk - in de originele verpakking/emballage.
 10. Geen klachten zijn mogelijk over:
  1. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de ingrediënten/grondstoffen/materialen waaruit de zaken vervaardigd zijn;
  2. in de branche geaccepteerde kleine - onderlinge - afwijkingen wat betreft opgegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren, structuren e.d.;
  3. kleur-, structuur- of andere verschillen door een gewijzigde productie van de zaken;
  4. geur-, kleur-, smaak- of andere verschillen door een gewijzigde receptuur van de zaken;
  5. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
  6. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt.

Artikel 9: Garanties

 1. Wij voeren de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
 2. Wij staan tijdens de houdbaarheids- of garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Geeft de teler/fabrikant/leverancier voor de geleverde zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 5. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. Beroept u zich terecht op een overeengekomen houdbaarheidstermijn of garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloze vervanging van de zaken dan wel een terugbetaling van/korting op de overeengekomen prijs. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloze vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst - door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs vragen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
 7. Wij zijn niet aansprakelijk - en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie - als de schade ontstaat door:
  1. uw ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen, bijsluiters e.d.;
  2. uw ondeskundige bewaring (opslag) van de zaken;
  3. veroudering/kwaliteitsverlies van de zaken tijdens uw opslag vóór een eventuele doorlevering aan een derde;
  4. fouten in of onvolledigheid van de door/namens u aan ons gegeven informatie;
  5. uw aanwijzingen of instructies;
  6. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  7. of doordat door/namens u wijzigingen/bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 8. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

Artikel 11: Betaling

 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 3. u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 4. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
  Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
 7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 8. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 9. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 10. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 11. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
  1. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  2. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren, wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste factuur/facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog in uw voorraad/pand aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud.
 4. U mag de zaken in het kader van uw normale bedrijfsvoering doorverkopen, mits u met uw afnemers ook een eigendomsvoorbehoud overeenkomt.
 5. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 7. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 8. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

Artikel 13: Faillissement - beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Wij mogen de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden op het tijdstip waarop u:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
  2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 2. 2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Overmacht

 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  1. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  2. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  3. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  4. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde ingrediënten/grondstoffen/materialen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden of onze leveringen aanpassen/voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde leveringen.

Artikel 15: Annulering - opschorting

 1. Als u de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
  1. alle gemaakte kosten;
  2. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Afhankelijk van al verrichte leveringen/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
 3. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
 4. Vraagt u ons de uitvoering van de overeenkomst op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 5. Kosten die wij maken voor het hervatten van de levering(en) zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst - door een aan u gerichte schriftelijke verklaring - ontbinden.

Artikel 16: Toepasselijk recht - bevoegde rechter

 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
 3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
 4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding over uw keuze.
 5. Indien u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.
Datum: 19 mei 2021
© 2024 Hoogendam Interiors - by Mooss - Powered by MijnWebshopPartner.nl - All rights reserved